Cílem projektu byla osvětově informační kampaň v otázkách životního prostředí, kvality ovzduší a předcházení vzniku dopadů na prostředí, ve kterém žijeme prostřednictvím environmentálně zodpovědného chování a jednání. K tomuto cíli bylo použito tématu čisté mobility, jakožto preventivního nástroje předcházení vzniku emisí a současně nástroje udržitelného rozvoje společnosti.

 

V rámci kampaně byla iniciována plošná osvětová činnost prostřednictvím 6 krátkých osvětových spotů. Spoty byly zaměřeny dle specifické potřeby a možností města Liberce a Libereckého kraje. Jednotlivé spoty jsou rovněž součástí stránek v sekci Oblasti čisté mobility. Spoty zábavnou formou informují o možnostech zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v Liberci vlastním přičiněním v souladu s názvem projektu „Lepší přístup, delší život“.

 

Za využití kontaktní osvětové činnosti byla uspořádána série workshopů, prostřednictvím které byly předávány další informace o čisté mobilitě. Prohloubení ekologicky šetrného smýšlení obyvatel Liberce bylo podpořeno reklamními a upomínkovými předměty.

 

Pozitivní změnou v rámci výše uvedených výsledků projektu byl kontakt statisíců oslovených občanů s problematikou životního prostředí, ať už prostřednictvím televizorů v hromadné dopravě, micrositu či organizovaných workshopů. Zainteresovaný okruh oslovených občanů byl přímo vtažen do tématu pomocí edukativní soutěže.

Výsledkem projektu jsou:

 

  • zvýšené environmentální povědomí spolu s představení možností zodpovědného chování zábavnou formou prostřednictvím soutěže,
  • zvýšený počet obyvatel, pro které bude termín čistá mobilita známý a srozumitelný,
  • vyšší informovanost veřejnosti o opatřeních, které jsou tématem čisté mobility, jakou jsou vozidla s alternativním pohonem, carsharing,
    cyklodoprava aj.,
  • prohloubení ekologicky šetrného smýšlení obyvatele formou vědomostního kvízu,
  • zvýšený počet obyvatel, kteří jsou ochotni žít jinak, aby zlepšili prostředí, ve kterém žijí nebo budou žít další generace,
  • zapojení místní samosprávy do prezentace témat čisté mobility v Liberci/Libereckém kraji.

1) Shrnutí aktuálního stavu informovanosti veřejnosti ve městě Liberec

 

Shrnutí popisuje jednotlivé komunikační kanály v daném městě. Shrnutí zahrnuje zdroje informací, které jsou prostřednictvím jednotlivých kanálů vysílány. V rámci ucelenosti rešerše byla provedena analýza slabých a silných míst komunikace a edukace v oblasti životního prostředí v daném městě. Závěrem bylo provedeno celkové zhodnocení a doporučení vhodných komunikačních kanálů za účelem efektivní informovanosti veřejnosti o problematice životního prostředí.

 

SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU V PDF ke stažení ZDE

 

2) Osvětové spoty

 

Každý spot znázorňoval téma či opatření, kterým se snižuje zátěž na životní prostředí. Spotů je celkem 6. Spoty byly promítány v televizorech městské hromadné dopravy. Dále byly poskytnuty Libereckému kraji k dalšímu využití. Jednotlivé spoty jsou součástí stránek v sekci Oblasti čisté mobility.

 

3) Kvízové otázky a odpovědi

 

Kvízové otázky a odpovědi byly komunikovány minimálně v rámci workshopů, dále jsou součástí spotů a současně můžete soutěžit i zde.

Dále si můžete i teď vytisknout a vystřihnout vytvořené pexeso, s kterým se dozvíte řadu zajímavostí z oblasti čisté mobility.

 

PEXESO ke stažení ZDE

 

4) Microsite

 

Vytvořený microsite obsahuje: základní informace o projektu, osvětové informace o životním prostředí aplikované na město Liberec, vytvořené spoty, informace o připravovaných workshopech a dále veškerou fotodokumentaci z uskutečněných workshopů.

 

5) Spolupráce a sjednání komunikačního kanálu prostřednictvím veřejného stakeholdera

 

V rámci zatraktivnění projektu bylo nezbytné oslovit místní samosprávu a to jak obecní, tak krajskou za účelem vyšší propagace a významnosti projektu.

 

Během projektu se podařilo vytvořit funkční komunikační platformu organizací rozvíjející čistou mobilitu v Liberci a v samém kraji. I přes počáteční nepřízeň politického vedení města Liberec se podařilo navázat spolupráci s městem při Evropském týdnu mobility, kde jsme se účastnili aktivit nejen spolu s městem Liberec, ale také s Libereckých krajem. V rámci této spolupráce byly uskutečněny dva workshopy 19. a 24. 9. 2016, přičemž dne 19. 9. 2016 byli účastníky akce i zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost, tak byla seznámena s kvalitou ovzduší v kraji (mapa imisního monitoringu a měřících stanic AIM). Akci podpořil i náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí, který poskytoval akci odpovídající politickou záštitu.

 

Workshop 24. 9. 2016 se konal na dopravním hřišti v Liberci už pouze s účastí města Liberec a partnerem organizací Tým silniční bezpečnosti. Akce byla cílená na rodiny s malými dětmi a vzhledem k vysoké návštěvnosti a zájmu občanů v sobotní den lze akci vyhodnotit jako velmi zdařilou.

 

V roce 2017 se uskutečnily dva workshopové dny. První 31. 3. 2017 v nákupním centru Géčko. Tento den jsme byli hlavním organizátorem akce, do kterého jsme zapojili hned několik stakeholderů – město Liberec s projektem „Chytře na cestu“, který si klade za cíl vytvořit Strategický plán udržitelný mobility v Liberci, dále Státní zdravotní ústav, který měřil obsah oxidu uhelnatého v plicích. Největší zájem veřejnosti však vzbuzovaly elektromobil a elektrokolo, které zapůjčil Liberecký kraj. Organizátorem této akce byl Nadační fond pro všeobecný rozvoj člověka. Posledním workshopem byla navázána spolupráce s ekologickým střediskem výchovy Libereckého kraj STŘEVLÍK, který sídlí v Hejnicích. Zde se konal poslední workshop, uspořádaný na DEN ZEMĚ.

 

Z výše uvedených zkušeností lze vyhodnotit, že participace stakeholderů na projektu byla velmi přínosnou a podstatnou zejména ve vlastní návštěvnosti, atraktivnosti programu, propagaci a v publikačních výstupech. Hlavní stakeholder, kterým byl Liberecký kraj, zajistil i projekci spotů v rámci svého facebookového profilu a to hned v počtu 2 odvysílání série spotů (10/2016 a 04/ 2017). Díky dobré komunikaci a spolupráci se vytvořila funkční platforma pro další projektové aktivity v oblasti čisté mobility, kterou lze případně využít dalším zhotovitelem projektu čisté mobility a zachovat tak odpovídající návaznost.

 

6) Reklamní a dárkové předměty projektu

 

Tyto předměty vedle propagace projektu rovněž sloužili jako věcné dary kvízové soutěže. Vizualizace předmětů je uvedena v samostatné, která je ke stažení pod odkazem níže.

 

PREZENTACE REKLAMNÍCH A DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

7) Fotodokumentace realizace série workshopů

 

V rámci všech workshopů byla zhotovena fotodokumentace, která je uvedena v samostatné příloze Výstup č. 7: Fotodokumentace realizace série workshopů. Jednotlivé fotografie jsou k dispozici na vytvořené ZDE. Dále jsou fotky také umístěny na facebookovém profilu projektu. Samostatná prezentace je ke stažení pod odkazem níže.

 

PREZENTACE FOTOGRAFIÍ Z PROBĚHLÝCH AKCÍ KE STAŽENÍ ZDE

 

8) Stánek, banner (povinná publicita), leták, maskot, fotokoutek, oblečení pro promotéry

 

Pro realizaci série workshopů byl vyroben promostánek. Ke stánku byly k  dispozici bannery (roll-upy)  a plachty. Na stánku byly vyhotoveny letáky.  Na stánku bylo připraveno promo v podobě fotokoutku s tématikou environmentální prevence. Promotéři měli na stánku trika s grafikou ekomob, pokud to umožňovalo počasí. Stánek byl dozdoben nafukovacími balónkami s příslušnou grafikou. Dále byl  na stánku LCD televizor, na kterém byly v opakované smyčce promítány jednotlivé spoty. Projekce dále byla podpořena třemi tablety, které využívali promotéři pro kvízové otázky a anketu.

 

PREZENTACE STÁNKU A SOUVISEJÍCÍCH APLIKACÍ KE STAŽENÍ ZDE

 

9) Vyhodnocení jednotlivých výstupů projektu a dosažení cíle projektu – zlepšení povědomí a znalosti v oblasti životního prostření

 

Celkem bylo projektem osloveno a informováno 367.544 osob v následujícím rozdělení:

 

Projekce spotů v televizorech MHD       361.260 informovaných osob

Microsite (sledovanost)       1.622 informovaných osob

Workshopy (počet dotazníků)       295 informovaných osob

Youtube (počet shlédnutí)       351 informovaných osob

(carsharing (65), elektromobilita (70), cyklodoprava (31), cyklostezky (76), MHD 1 (57) a MHD 2 (52) – odečteno k 9. 5. 2017)

Stakeholder       4.016 informovaných osob

 

Pozitivní změnou v rámci výše uvedených výsledků projektu byl přímý kontakt až cca 367.000 oslovených občanů s problematikou životního prostředí, ať už prostřednictvím televizorů v hromadné dopravě, micrositu či organizovaných workshopů. V rámci soutěžení byl s občany vyplněn krátký dotazník, jehož výsledky jsou uvedeny v samostatné Příloze č. 2 Vyhodnocení dotazníků.

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

Z výše uvedené přílohy č. 2 vyplynuly následující závěry: cca 96 % respondentů z celkového počtu se zajímá o prostředí, ve kterém žije. Až cca 73 % obyvatel má zájem se dozvědět o možnostech zlepšení kvality životního prostředí v Liberci (nižší údaj oproti šetření ve 2015 je zřejmě způsoben obecným nezájmem mladší generace ke sebevzdělávání, která nově v šetření dominuje ve věkové kategorii respondentů). Komplexní téma čisté mobility bylo po kampani uznáno za známé cca 72 % respondentům. Zde je možné konstatovat zjevný dopad kampaně oproti šetření před projektem, kde údaj byl pouze 21 %. Z těchto znalých obyvatel si pod termínem čistá mobilita nejvíce představuje cyklistiku (cca 37 %), městskou hromadnou dopravu (cca 24 %) a alternativní paliva (cca 18 %), viz obrázek níže. Tyto údaje jsou téměř shodné s výsledky před realizací projektu. Zde je možné dovodit silnou cyklistickou platformu u obyvatel Liberecka a možná i impulz místní samosprávě k návrhu na rozvoj doprovodné cyklistické infrastruktury. Cca 98 % z celkových respondentů se domnívá, že je nutné se chovat odpovědně vůči životnímu prostředí a až 89 % dotazovaných má zájem změnit své návyky, aby žili v lepším prostředí. Velmi vysoký údaj ohledně vůle a ochotě žít jinak je zřejmě způsoben edukací respondentů projektem nebo vyšším zacílením oslovené skupiny obyvatel.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

ekomob čistá mobilita © 2016 by NOESIS