Je všeobecně rozšířeno, že životní prostředí zejména v oblasti ovzduší dlouhodobě nevykazuje v České republice hodnoty předepsané národní či evropskou legislativou. Z toho důvodu je či by mělo být snahou každé entity žít tak, aby příspěvky znečištění jeho vlastní činnosti byly vůči ovzduší minimální. Za tímto účelem byl podpořen projekt „Lepší přístup, delší život“, který hravou formou informuje občany o alternativních možnostech dopravy ve městě a v kraji. Právě doprava je jedním ze zásadních činitelů znečištění, která má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Národní úroveň

 

Ústředním dokumentem v oblasti čisté mobility je aktuálně „Národní akční plán čisté mobility“.

 

Dokument byl vypracovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva pro životní prostředí schválený na jednání vlády ČR dne 20. 11. 2015.

 

Odkaz ke stažení ZDE

 

Souvisejícím dokumentem je Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR. Tato strategie je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů

 

Odkaz ke stažení ZDE

KRAJSKÁ úroveň

 

Na krajské úrovni existuje komplexní dokument „Program rozvoje Libereckého kraje“. Zde je zcela žádoucí uvést opatření „C2.2 Zvyšovat atraktivitu a spolehlivost veřejné dopravy“, které s projektem úzce souvisí, stejně tak jako opatření „D4.1 Podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu“. Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014.

 

Odkaz ke stažení ZDE

 

Pro doplnění lze rovněž uvést dokument z oblasti ekologické výchovy. Koncepce EVVO Libereckého kraje 2011 – 2020, která byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 22. června 2010 usnesením č. 201/10/ZK.

 

Odkaz ke stažení ZDE

OBECNÍ úroveň

 

V rámci městských strategických dokumentů je citována „Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020", kde ve strategickém cíli „C Kvality života“ lze citovat specifický cíl C4 „Zvýšení ekogramotnosti všech cílových skupin obyvatel a jejich  zapojení do péče o životní prostředí“ či specifického cíle C.3, kterým je: „Nastavení systému informací o stavu životního prostředí“.

 

Odkaz ke stažení ZDE

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

ekomob čistá mobilita © 2016 by NOESIS